Παραδοτέα

 • ΕΕ1 Προετοιμασία αρχικών δεδομένων:
  • 1.1 Εγχειρίδιο Ποιότητας Έργου και Ανάλυσης Επικινδυνότητας
  • 1.2 Ιστότοπος Έργου
  • 1.3 Τεχνική έκθεση περιγραφής δεδομένων εισαγωγής στα μοντέλα θαλάσσιας πρόγνωσης
  • 1.4 Βάση δεδομένων εισαγωγής στα υδροδυναμικά μοντέλα
 • ΕΕ2 Παραγωγή υδροδυναμικών μοντέλων:
  • 2.1 Βάση δεδομένων μετρήσεωνδεδομένων πεδίου για την επαλήθευση των μοντέλων
  • 2.2 Δημοσίευση σε διεθνές κλαδικό περιοδικό
  • 2.3 Δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό ή Πρακτικά Συνεδρίου
  • 2.4 Δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό ή Πρακτικά Συνεδρίου
  • 2.5 Τεχνική έκθεση παρουσίασης και αξιολόγησης των υδροδυναμικών προσομοιώσεων
  • 2.6 Περιγραφή υπολογιστικών εφαρμογών και κωδίκων υδροδυναμικών προσομοιώσεων
 • ΕΕ3 Ανάπτυξη τελικού εργαλείου υποστήριξης αποφάσεων:
  • 3.1 Ενδιάμεση έκθεση Προόδου Ποιότητας Έργου
  • 3.2 Δημοσίευση σε διεθνές κλαδικό περιοδικό ναυτιλίας
  • 3.3 Δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό ή Πρακτικά Συνεδρίου
  • 3.4 Δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό ή Πρακτικά Συνεδρίου
  • 3.5 Τεχνική έκθεση αξιολόγησης της πρακτικής εφαρμογής των υδροδυναμικών μοντέλων σε λιμένες
  • 3.6 Επιδεικτική τελική μορφή υπολογιστικών εφαρμογών για τις υδροδυναμικές προσομοιώσεις (demo software)
 • ΕΕ4 Ρύθμιση δικαιωμάτων και κανόνων για την εμπορική αξιοποίηση του προϊόντος της έρευνας:
  • 4.1 Τεχνική έκθεση αξιολόγησης της εφαρμογής του εργαλείου υποστήριξης αποφάσεων
  • 4.2 Δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό ή Πρακτικά Συνεδρίου
  • 4.3 Δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό ή Πρακτικά Συνεδρίου
  • 4.4 Υπολογιστική εφαρμογή εργαλείου υποστήριξης αποφάσεων (final version software)
 • ΕΕ5 Ρύθμιση δικαιωμάτων και κανόνων για την εμπορική αξιοποίηση του προϊόντος της έρευνας:
  • 5.1 Συμβόλαιο ρύθμισης πνευματικών δικαιωμάτων μεταξύ των εταίρων
  • 5.2 Μελέτη εμπορικής αξιοποίησης και δυναμικής εξέλιξης των παραχθέντων εργαλείων
  • 5.3 Δημοσίευση σε διεθνές κλαδικό περιοδικό
  • 5.4 Δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό ή Πρακτικά Συνεδρίου
  • 5.5 Δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό ή Πρακτικά Συνεδρίου
  • 5.6 Ημερίδα παρουσίασης αποτελεσμάτων ολοκλήρωσης έργου
  • 5.7 Τελική έκθεση Προόδου Ποιότητας Έργου
 • ΕΕ6 Συμμετοχή σε ναυτιλιακές εμπορικές εκθέσεις:
  • 6.1 Συμμετοχή σε Διεθνή Εμπορική Έκθεση Ναυτιλίας
  • 6.2 Συμμετοχή σε Διεθνή Εμπορική Έκθεση Ναυτιλίας

Comments are closed.