Αναμενόμενα αποτελέσματα

Το προτεινόμενο έργο στοχεύει στην ανάπτυξη πρωτότυπης έρευνας και στην εφαρμογή των αποτελεσμάτων της ώστε να στηριχθεί περαιτέρω η υγιής επιχειρηματικότητα μιας επιτυχημένης MME (WOW) μέσω ανταγωνιστικής καινοτομίας και τόνωσης της εξωστρέφειας της. H εν λόγω ΜΜΕ με ευρύ πελατολόγιο ναυτιλιακών και λιμενικών οργανισμών παγκοσμίως, έχει επιδείξει τα τελευταία χρόνια αυξανόμενη δραστηριότητα και εξωστρέφεια. Αυτό αποδεικνύεται άλλωστε και από την ιστοσελίδα της,την οποία επισκέπτονται περί τους 4,5 εκατ. χρήστες κάθε μήνα ενώ περισσότεροι από 1 εκατομμύριο χρήστες είναι εγγεγραμμένοι σε αυτή.
Η εφαρμογή του προτεινόμενου ερευνητικού έργου θα αντιμετωπίσει ένα σημαντικό τμήμα των αναγκών πλοιάρχων, πλοηγών, οργανισμών λιμένων και συναφών υπηρεσιών, όπως ρυμούλκησης και πλοήγησης. Αυτό θα επιτευχθεί με την αναβάθμιση της διαχείρισης των μεταφορών κατά τις φάσεις της προσέγγισης πλοίου σε λιμένα, της επιλογής θέσης πρόσδεσης, του απόπλου σκάφους, της ασφάλειας ναυσιπλοΐας και της περιβαλλοντικής προστασίας. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται:
 1. Να βοηθηθεί σημαντικά ο πλοίαρχος που προσεγγίζει τον λιμένα όσον αφορά τα συστήματα πλοήγησης του σκάφους του προς/από τον λιμένα και εντός των λιμενολεκανών και των υδάτινων δρόμων του.
 2. Να διευκολυνθεί η επικοινωνία πλοιάρχου-πλοηγού αναφορικά με την πλοήγηση του σκάφους.
 3. Να διευκολυνθεί η εργασία του πλοηγού κατά τη διαδικασία προσέγγισης και απόπλου του σκάφους, η οποία περιλαμβάνει λεπτούς χειρισμούς που εξαρτώνται σε μεγάλο μέρος από τις εκάστοτε συνθήκες κυματισμών, ρευμάτων και ανέμου.
 4. Να προκύψει αποδοτικότερη διαχείριση των υπηρεσιών πλοήγησης, ρυμούλκησης και του συναφούς προσωπικού του λιμένα.
 5. Να υποστηριχθεί ένας έγκυρος καθορισμός πιστοποιημένων διαδρομών σκαφών μια και τα κριτήρια καθορισμού τους περιλαμβάνουν κατά προτεραιότητα και την κατάσταση θαλάσσης.
 6. Να στηριχθούν οι υπηρεσίες του λιμένα ώστε να προγραμματίζουν πιο τεκμηριωμένα τα σχέδια βυθοκόρησης αναφορικά με τις απαιτούμενες στάθμες, που εξαρτώνται και από τις κυματικές συνθήκες, μειώνοντας την επικινδυνότητα πρόσκρουσης σκάφους στον πυθμένα σε αποδεκτό επίπεδο.
 7. Να δοθεί η δυνατότητα στους λιμένες να διαχειρίζονται πιο αποδοτικά τις θέσεις και τον τρόπο πρόσδεσης των σκαφών, διότι κάθε τέτοια θέση απολαμβάνει διαφορετική προστασία έναντι των καιρικών συνθηκών. Η εν λόγω διαχείριση θα αφορά κυρίως το πού και πώς θα δέσει κάθε σκάφος, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα του παρόντος έργου.
 8. Λόγω των προαναφερθεισών βελτιώσεων αυξάνεται η ασφάλεια των πλοίων κατά τις συναφείς διαδικασίες πλοήγησης τους προς και από τις θέσεις πρόσδεσης καθώς και κατά τη διάρκεια πρόσδεσης. Παράλληλα θα αυξηθεί η ασφάλεια των σχετικών λιμενικών υποδομών.
 9. Η παρεχόμενη από το έργο αυξημένη ασφάλεια των μεταφορών θα συμβάλλει στη θωράκιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος από δυσμενείς επιπτώσεις εκ των θαλασσίων μεταφορών και της λειτουργίας των λιμενικών εγκαταστάσεων.
 10. Το εργαλείο που θα αναπτυχθεί θα αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο και κατά τη σύλληψη ή μελέτη έργων τροποποίησης, αναβάθμισης, επέκτασης και κατασκευής νέων λιμενικών εγκαταστάσεων.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω στο πλαίσιο διαχείρισης των θαλασσίων μεταφορών, καθώς και τη δυναμική που θα αναπτυχθεί για συνέχιση και διεύρυνση των δυνατοτήτων του έργου μέσω του ΜΤ, θεωρούμε ότι η υλοποίησή του θα προσφέρει:
 • Δημιουργία και διατήρηση θέσεων απασχόλησης.
 • Συνεισφορά στην αριστεία σε διεθνές επίπεδο και στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας σε εθνικό επίπεδο.
 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης της συμμετέχουσας ΜΜΕ με την αξιοποίηση καινοτομίας.
 • Δυνατότητα της εν λόγω ΜΜΕ να εκμεταλλευθεί τα αποτελέσματα έρευνας ώστε να βελτιώσει τα προϊόντα που προσφέρει.
 • Αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων σχεδίων εκμετάλλευσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου στους συμμετέχοντες Φορείς, περιλαμβανομένων των υπεργολάβων, στη βάση δικαίων ρυθμίσεων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Comments are closed.